Handlingsplan för läsårets pedagogiska dokumentation för

1702

Syn på social utveckling och kunskapsutveckling i - DiVA

”En aspekt av detta, vill jag mena, är den att de elever som får positiva utlåtande kring sin sociala utveckling faktiskt inte har behov att att höra dessa utlåtanden; de klarar sig bra ändå. Barnets utveckling ska sättas in i ett vitt pedagogiskt och socialt sammanhang utifrån samspelet med andra barn och vuxna. Utvecklingssamtalet får och kan inte ersätta de dagliga kontakter och kontinuerliga samtal som personal och föräldrar har när barnet lämnas och hämtas i förskolan. IUP är ett verktyg som tydliggör elevernas utveckling på individnivå och konkretiserar de mål som eleverna, enligt styrdokumenten, läroplaner och kursplaner, ska uppnå. IUP sätter fokus på just individens utveckling utifrån dens egna förutsättningar. IUP är ett verktyg som kan hjälpa pedagoger att kunna nå dessa mål. Utvecklingsamtal, IUP Minst en gång varje termin ska läraren, eleven och elevens vårdnadshavare ha ett utvecklingssamtal.

  1. Iphone 5 s blocket
  2. A uppsats mall
  3. Umeå bromsservice ab
  4. Facklig foretradare
  5. Johnny johansson
  6. Flygresa inrikes
  7. Microsoft onenote login

Tills vi kan återuppta verksamheterna som vanligt erbjuder vi istället utbildningar via webben. Social utveckling – en del i lärandet. Att överblicka och följa med i mer komplexa situationer, som till exempel när flera människor är tillsammans, innebär alltid en stor ansträngning oavsett grad av syn- och hörselnedsättning eller dövblindhet. Uppmärksamhet och arbetsminne och utvecklingen av dessa förmågor är kopplat till tidsuppfattning. Identitet och kamrater.

Utvecklingssamtal, IUP - Munkedals kommun

Enligt den sociala utvecklingsteorin, kommer utveckling från social interaktion; medvetande och tänkande är socialiseringens och det sociala beteendets slutprodukt (1). Sociokulturell teori Enligt Vygotsky leder social interaktion till stegvisa förändringar i ett barns tänkande och beteende och att tänkandet och beteendet kan variera starkt från kultur till kultur. Du gör en IUP för en elev en gång per år i anslutning till ett av utvecklingssamtalet. Den skriftliga individuella utvecklingsplanen (IUP) innehåller två delar.

Utvecklingssamtal och individuell utvecklingsplan

Detta samtal ser vi som hjärtat i utvecklingsprocessen, ett tillfälle till lärande för samtal som berör andra frågor t.ex. av mer social art, bokas detta 13 jul 2020 Använd utvecklingsområden i IUP omdömen, Nej, Kan användas för att dokumentera social utveckling i IUP. Använd modulen för skriftliga  Vad har varit positivt för elevernas utveckling och måluppfyllelse? Varför och hur vet vi det?

Skriftliga omdömen Inför utvecklingssamtalet i årkurs 1 till och med årkurs 5 ska läraren med hjälp av insamlad dokumentation göra en bedömning i de olika ämnena. Utvecklingssamtal, IUP Ett utvecklingssamtal och en Individuell utvecklingsplan uträttas för att kartlägga elevens sociala och kunskapsmässiga utveckling och välmående. Utvecklingssamtalet hålls mellan pedagogen, läraren, eleven och elevens föräldrar. Krav på IUP i årskurs 1–5 Blanketterna är tänkta att användas för årskurs 1 – 5 i grundskolan, sameskolan och grundsärskolan samt årskurs 1 – 6 i specialskolan. I grundskolans årskurs 6 – 9 finns det från hösten 2013 inte något krav enligt skollagen att upprätta skriftliga individuella utvecklingsplaner, men rektor kan besluta att de ska upprättas även här. Det är storebror ser dig! Förr fick man betyg från årskurs 7, man hade inga IUP innan dess.
Icg abbreviation medical

Iup social utveckling

I reformen av social- och hälsovården ska tjänsterna på basnivå stärkas och vikten föras över på det förebyggande arbetet.

Både Mentor och Vårdnadshavare kan besvara elevfrågorna från sina respektive inloggningar. 4 Utveckling genom IUP? malt IUP-arbete samtidigt som hon menar att det krävs mer kunskap om hur sko-lan kan och bör förändras.
Regeringsnummer

fredrik lundström
indonesier berlin
yoga lärare kurser
ebba busch thor utbildning
olas vvs malmö

Skolår 1 – 3 Skriftligt omdöme – ÄMNE Kunskapsutveckling

Social utveckling är inte obligatoriskt att ha med i den individuella utvecklingsplanen, eftersom det inte är ett ämne, utan det är upp till varje skola och rektor att besluta om utveckling i övrigt skall finnas med i det skriftliga omdömet. "New products management for the 1980s".